Về chúng tôi

Thông báo Hỗ trợ 70% Phí cố định (User Trader) trên hệ thống CQG trong Quý III và Quý IV năm 2024
Thông báo Hỗ trợ 70% Phí cố định (User Trader) trên hệ thống CQG trong Quý III và Quý IV năm 2024 3 tuần trước

CDT Investment xin gửi tới Quý khách hàng Thông báo số 468/TB/TV-MXV ngày 17/6/2024 về việc Hỗ trợ 70% Phí cố định (User Trader) trên hệ thống CQG trong Quý III và Quý IV năm 2024.

Thông báo Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại MXV
Thông báo Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại MXV 3 tuần trước

CDT Investment xin gửi tới Quý khách hàng Quyết định số 466/TB/GD-MXV ngày 14/6/2024 về việc Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại MXV.

Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam 3 tuần trước

CDT Investment xin gửi tới Quý khách hàng Quyết định số 465/QĐ/TGĐ-MXV ngày 14/6/2024 về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 17/6/2024.

Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam 1 tháng trước

CDT Investment xin gửi tới Quý khách hàng Quyết định số 461/QĐ/TGĐ-MXV ngày 12/6/2024 về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 13/6/2024.

Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam 1 tháng trước

CDT Investment xin gửi tới Quý khách hàng Quyết định số 458/QĐ/TGĐ-MXV ngày 10/6/2024 về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 11/6/2024.

Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam 1 tháng trước

CDT Investment xin gửi tới Quý khách hàng Quyết định số 455/QĐ/TGĐ-MXV ngày 7/6/2024 về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 10/6/2024.

Thông báo Ban hành mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Cà phê tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Thông báo Ban hành mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Cà phê tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam 1 tháng trước

CDT Investment xin gửi tới Quý khách hàng Quyết định số 446/QĐ/TGĐ-MXV ngày 5/6/2024 về việc Ban hành mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Cà phê tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 6/6/2024.

Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam 1 tháng trước

CDT Investment xin gửi tới Quý khách hàng Quyết định số 443/QĐ/TGĐ-MXV ngày 4/6/2024 về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 5/6/2024.

Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam 1 tháng trước

CDT Investment xin gửi tới Quý khách hàng Quyết định số 440/QĐ/TGĐ-MXV ngày 3/6/2024 về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 4/6/2024.

Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng
Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng 1 tháng trước

CDT Investment xin gửi tới Quý khách hàng thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)