Về chúng tôi

Thông báo Ban hành Quy định cấp, quản lý mã TKGD hàng hóa, mã Tiểu khoản TKGD hàng hóa và mã đăng nhập Hệ thống giao dịch trực tuyến của MXV
Thông báo Ban hành Quy định cấp, quản lý mã TKGD hàng hóa, mã Tiểu khoản TKGD hàng hóa và mã đăng nhập Hệ thống giao dịch trực tuyến của MXV 3 ngày trước

CDT Investment gửi tới Quý Khách hàng Thông báo số Quyết định số 185/QĐ/TGĐ-MXV ngày 29/02/2024 về việc Ban hành Quy định cấp, quản lý mã Tài khoản giao dịch hàng hóa, mã Tiểu khoản Tài khoản giao dịch hàng hóa và mã đăng nhập Hệ thống giao dịch trực tuyến của MXV

Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam 4 ngày trước

CDT Investment gửi tới Quý Khách hàng Thông báo số Quyết định số 182/QĐ/TGĐ-MXV ngày 28/02/2024 về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa và mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 29/02/2024.

Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa và mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Dầu thô tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa và mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Dầu thô tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam 5 ngày trước

CDT Investment gửi tới Quý Khách hàng các Quyết định số 178/QĐ/TGĐ-MXV về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV và Quyết định số 179/QĐ/TGĐ-MXV về việc Ban hành mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Dầu thô tại MXV ngày 27/02/2024 , áp dụng từ phiên giao dịch ngày 28/02/2024.

Thông báo Áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hóa tại các Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài mà MXV liên thông
Thông báo Áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hóa tại các Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài mà MXV liên thông 6 ngày trước

CDT Investment gửi tới Quý Khách hàng các Quyết định số 177/QĐ/TGĐ-MXV ngày 23/02/2024 về việc Áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hóa tại các Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài mà MXV có kết nối liên thông, áp dụng từ ngày 27/02/2024.

Thông báo Mức phí sử dụng cơ sở dữ liệu khi giao dịch hàng hóa thông qua hệ thống CQG
Thông báo Mức phí sử dụng cơ sở dữ liệu khi giao dịch hàng hóa thông qua hệ thống CQG 6 ngày trước

DT Investment gửi tới Quý Khách hàng Thông báo số Quyết định 171/QĐ/TGĐ-MXV về việc Mức phí sử dụng Cơ sở dữ liệu khi giao dịch hàng hóa thông qua hệ thống CQG ngày 26/02/2024. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2024 thay thế cho Quyết định 101/QĐ/TGĐ-MXV ngày 24/01/2024.

Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam 1 tuần trước

CDT Investment gửi tới Quý Khách hàng Thông báo số Quyết định số 169/QĐ/TGĐ-MXV ngày 23/02/2024 về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa và mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 26/02/2024.

Thông báo Áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hóa tại các Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài mà MXV liên thông
Thông báo Áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hóa tại các Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài mà MXV liên thông 1 tuần trước

CDT Investment gửi tới Quý Khách hàng các Quyết định số 165/QĐ/TGĐ-MXV ngày 23/02/2024 về việc Áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hóa tại các Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài mà MXV có kết nối liên thông, áp dụng từ ngày 23/02/2024.

Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam 1 tuần trước

CDT Investment gửi tới Quý Khách hàng Thông báo số Quyết định số 163/QĐ/TGĐ-MXV ngày 22/02/2024 về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa và mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 23/02/2024.

Thông báo Áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hóa tại các Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài mà MXV liên thông
Thông báo Áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hóa tại các Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài mà MXV liên thông 1 tuần trước

CDT Investment gửi tới Quý Khách hàng các Quyết định số 162/QĐ/TGĐ-MXV ngày 21/02/2024 về việc Áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hóa tại các Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài mà MXV có kết nối liên thông, áp dụng từ ngày 22/02/2024.

Thông báo Áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hóa tại các Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài mà MXV liên thông
Thông báo Áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hóa tại các Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài mà MXV liên thông 2 tuần trước

CDT Investment gửi tới Quý Khách hàng các Quyết định số 156/QĐ/TGĐ-MXV ngày 19/02/2024 về việc Áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hóa tại các Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài mà MXV có kết nối liên thông, áp dụng từ ngày 19/02/2024