Về chúng tôi

Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam 1 tuần trước

CDT Investment xin gửi tới Quý khách hàng Quyết định số 443/QĐ/TGĐ-MXV ngày 4/6/2024 về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 5/6/2024.

Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam 1 tuần trước

CDT Investment xin gửi tới Quý khách hàng Quyết định số 440/QĐ/TGĐ-MXV ngày 3/6/2024 về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 4/6/2024.

Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng
Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng 1 tuần trước

CDT Investment xin gửi tới Quý khách hàng thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)

Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam 2 tuần trước

CDT Investment gửi tới Quý Khách hàng Quyết định số 425/QĐ/TGĐ-MXV XV ngày 30/5/2024 về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa và liên kỳ hạn mặt hàng Cà phê tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 31/5/2024.

Thông báo Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại MXV
Thông báo Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại MXV 2 tuần trước

CDT Investment gửi tới Quý Khách hàng Thông báo số 424/TB/GD-MXV ngày 29/5/2024 về việc Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại MXV.

Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam 2 tuần trước

CDT Investment gửi tới Quý Khách hàng Quyết định số 423/QĐ/TGĐ-MXV ngày 29/5/2024 về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 30/5/2024.

Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa và liên kỳ hạn mặt hàng Cà phê tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa và liên kỳ hạn mặt hàng Cà phê tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam 2 tuần trước

CDT Investment gửi tới Quý Khách hàng Quyết định số 416, 417/QĐ/TGĐ-MXV ngày 27/5/2024 về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa và liên kỳ hạn mặt hàng Cà phê tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 28/5/2024.

Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam 2 tuần trước

CDT Investment gửi tới Quý Khách hàng Quyết định số 415/QĐ/TGĐ-MXV ngày 24/5/2024 về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 27/5/2024.

Thông báo Thay đổi hạn mức giao dịch hàng hóa tại MXV
Thông báo Thay đổi hạn mức giao dịch hàng hóa tại MXV 2 tuần trước

CDT Investment gửi tới Quý Khách hàng Quyết định về việc Thay đổi hạn mức giao dịch hàng hóa tại MXV.

Thông báo Dừng niêm yết và giao dịch các mặt hàng thuộc nhóm kinh doanh có điều kiện qua Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Thông báo Dừng niêm yết và giao dịch các mặt hàng thuộc nhóm kinh doanh có điều kiện qua Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam 2 tuần trước

CDT Investment gửi tới Quý Khách hàng gửi đến Quý Thành viên Thông báo số 394/TB/TGĐ-MXV ngày 24/5/2024 về việc Dừng niêm yết và giao dịch các mặt hàng thuộc nhóm kinh doanh có điều kiện qua MXV.